+
Constitució de comunitats
 • Legalització de tota la documentació necessària.
 • Estudi i proposta del pressupost ordinari de la Comunitat.
 • Sol·licitud dels pressupostos dels diferents serveis de la Comunitat: neteja, ascensor, porter electrònic, antena ...
 • Convocatòria de la reunió de constitució de la Comunitat.
 • Assistència a la reunió i redacció de l'acta.
 • Contractació dels serveis comunitaris que s'hagin acordat.

+
Juntes ordinàries i extraordinàries
 • Elaboració de l'ordre del dia de la convocatòria segons propostes dels propietaris i indicacions del president de la Comunitat.
 • Enviament de la convocatòria a tots els propietaris.
 • Enviament de l'estat de comptes als propietaris, juntament amb pressupostos d'obres, reparacions i manteniments que s'hagin de sotmetre a consideració en l'assemblea.
 • Assistència de l'administrador a la reunió.
 • Redacció de l'acta i tramesa de l'acta a tots els copropietaris.
 • Seguiment posterior dels acords presos a la reunió.
+
Gestió econòmica
 • Elaboració de l'estat de comptes anual de la Comunitat i presentació d'una proposta de pressupost per al següent exercici.
 • Enviament d'una còpia de cadascun d'aquests dos documents als propietaris abans de la reunió anual ordinària.
 • Ens ocupem de les gestions relacionades amb les factures i el pagament als proveïdors per les feines realitzades, prèvia conformitat del president de la Comunitat.
 • Seguiment de les nòmines i cotitzacions dels empleats de la Comunitat.
+
Reparació de les Finques
 • Atenció i seguiment permanent de la Comunitat tos els dies de l'any.
 • Personal de confiança i professional per dur a terme les reparacions.
 • Coordinació, si es el cas, amb l'assegurança.... donar part .....

+
Rehabilitació de finques
 • Estem en contacte amb diferents tècnics i professionals per a la diagnosi i projecte d'una possible rehabilitació.
 • Exposició del contingut d'aquest projecte per part del tècnic i de l'administrador en la reunió.
 • Sol·licitud de pressupostos a empreses d'experiència contrastada en rehabilitació de finques.
 • Estem oberts a la presentació de pressupostos per part dels propietaris.
 • Tramitació de subvencions en els diferents organismes.
 • Gestió dels cobraments / pagaments i presentació de l'oportuna liquidació un cop finalitzada l'obra.
+
Reclamació pels desperfectes de l'acabat de l'obra
 • Gestió inicial amb la promotora per intentar resoldre el problema amistosament.
 • Disposem dels tècnics i advocats per dur a terme les reclamacions per diferents vies (judicials i extrajudicials), un cop esgotada la via amistosa.
 • Seguiment d'aquest procés, informant a la presidència de la Comunitat.

+
Reclamació de Morosos
 • Duem a terme un seguiment, intentant que els propietaris es mantinguin al dia en el pagament.
 • Informem a la Junta de l'estat dels rebuts impagats i, arribat el cas, proposem l'inici de l'oportuna reclamació.
 • Ens encarreguem dels tràmits de reclamació pertinents i, en cas que s'esgoti aquesta via, ens ocupem de preparar la documentació necessària per passar el cas a un advocat.
 • Realitzem un seguiment dels tràmits judicials i mantenim informada a la Junta de la Comunitat.

+
Defensa dels interessos col·lectius dels propietaris
 • Defensa dels interessos col·lectius dels propietaris
+
Assegurança Comunitària
 • Fem un estudi de la pòlissa comunitària que millor pugui adaptar-se a les necessitats de la Comunitat, seleccionant-la entre diverses opcions.
 • Treballem amb diferents companyies.
 • Tramitem els sinistres.

Pl. de l'Àngel nº 4 2-C, 08202 Sabadell (Barcelona)